نام

نام خانوادگی

نام پدر

قطعه

ردیف

شماره

تولد

فوت

سن

محل دفن

زرافشان

امن زاده

اسدالله

108

209

16

 ۱۳۱۴

 ۱۳۶۷

 ۴

 ۱۵

۵۳

بهشت زهرا

اسدالله

امن زاده

امن الله

 

 

 

1286

1367

4

10

81

بلفه تیمور

مجید

جهانگیری

جهانگیر رحم

81

9

8

1293

1369

2

9

76

بهشت زهرا

محمد باقر

شامی غرفه

علی

71

7

27

1311

1373

4

14

62

بهشت زهرا

مشهد محمد

صفری

عین الله

32

72

29

1300

1375

6

26

75

بهشت زهرا

روح الله

صفری

امن الله

32

102

7

1296

1373

9

1

77

بهشت زهرا

محبوب

صفری

محبعلی

32

108

42

1331

1373

12

25

42

بهشت زهرا

علی

صفری

محمد حسین

106

87

26

1317

1364

6

25

47

بهشت زهرا

غیبعلی

صفری

روح الله

214

55

38

1318

1383

6

20

65

بهشت زهرا

عبدالله

صفری

امن الله

 

 

 

1308

1369

7

11

61

بلفه تیمور

مهرویه

صفری

عبدالله

 

 

 

1320

1363

12

27

43

بلفه تیمور

محبعلی

صفری

امن الله

 

 

 

1303

1381

1

31

78

بلفه تیمور

 مشهد حسن

عبادی

طهماس

32

76

14

1301

1373

9

14

72

بهشت زهرا

مشهد خدیجه

عبادی

طهماس

56

38

26

 

1375

11

26

1375

بهشت زهرا

ناصر

عبادی

علی

215

146

17

1338

1382

9

24

44

بهشت زهرا

فاطمه السلطان

عبادی

طهماس

 

 

 

1303

1351

6

2

48

بلفه تیمور

فاطمه السلطان

فرجی

حسین

7

133

19

1288

1353

1

19

65

بهشت زهرا

محمود

فرجی

جهانگیر رحم

71

106

17

1285

1372

4

22

87

بهشت زهرا

ثریا

فرجی

محمود

207

55

24

1323

1383

7

7

60

بهشت زهرا

سریه

فرجی

محمود

210

131

46

1309

1380

3

9

71

بهشت زهرا

عزیز

فرجی

محمود

225

71

38

 

1386

2

18

 

بهشت زهرا

محمد

فرجی

محمود

240

96

12

1311

1377

10

8

66

بهشت زهرا

اینجی

میرزایی

محرم

 

 

 

1302

1376

4

5

74

بلفه تیمور

نرجس

نعمتی

یوسفعلی

81

4

12

1300

1369

2

11

69

بهشت زهرا

حاج محرم

حيدري

 

245

156

50

 

1386

9

29

 

بهشت زهرا

صاحب 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۸۶

 ۱۰

 ۱۵

 

 بلفه تیمور

حاج علی 

شفیعی 

 

 

 

 

 

۱۳۸۷ 

۱ 

 ۱۷

 

بهشت زهرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت شادي روح اموات و درگذشته ها فاتحه اي قرائت نماييد
+ نوشته شده توسط امیر صفری در چهارشنبه پنجم دی ۱۳۸۶ و ساعت 11:37 |